Gi? hàng
C?ng Ty C? Ph?n C? ?i?n T? Ph??ng Anh

C?ng Ty C? Ph?n C? ?i?n T? Ph??ng Anh

C?ng Ty C? Ph?n C? ?i?n T? Ph??ng Anh

Xổ số Tây Ninh

C?NG TY C? PH?N C? ?I?N T? PH??NG ANH

C?NG TY C? PH?N C? ?I?N T? PH??NG ANH

1. Tên c?ng ty: * Tên ti?ng vi?t: C?ng ty c? ph?n c? ?i?n t? Ph??ng Anh * Tên giao d?ch ti?ng anh: Phuong Anh Mechatronics JSC * Tên vi?t t?t: PAM

2. ??a ch? tr? s? chính: - S? 92, Ng? 640, Nguy?n V?n C?, Gia Th?y, Long Biên, Hà N?i. - S? ?i?n tho?i: 024.3877.4862 - S? Fax: 024.3877.9144 - E-mail: - Website: kinhdoanh1@pam.com.vn http://lojahuno.com

3. Gia c?ng ch? t?o các thi?t b? c? khí ph? tr?: 1. Các lo?i b?ng t?i b?ng chuy?n trong nhà máy. 2. Ch? t?o trang thi?t b? b? tr? cho day chuy?n s?n xu?t chính: bàn thao tác, day chuy?n l?p ráp, giá ?? linh ki?n chi ti?t, xe ??y... 3. Giá k?: giá k? h?ng n?ng, giá k? trung t?i, giá k? h?ng nh?, giá k? kho... 4. Ch? t?o máy chuyên dùng theo yêu c?u khách hàng. 5. Ch? t?o chi ti?t c? khí chính xác, gá jig...

Xổ số Tây Ninh 4. Xay l?p c?ng trình c?ng nghi?p: 1. H? th?ng ?i?n c?ng nghi?p: Thang máng cáp, t? ?i?n... 2. H? th?ng ???ng ?ng khí nén. 3. H? th?ng ?i?u hòa th?ng gió nhà x??ng. 4. H? th?ng vác ng?n phan khu v?c s?n xu?t. 5. C?i t?o day chuy?n s?n xu?t.

S?N PH?M TRUY?N TH?NG

B?NG T?I D?Y CHUY?N
B?ng t?i là thi?t b? ??i h?i ?? chính xác cao...
GIá K? KHO HàNG
Giá k? kho, giá ?? hàng, giá ?? pallet...
GIá ?? KHU?N
Giá ?? khu?n dúc, khu?n ép t?i tr?ng n?ng...
BàN THAO TáC TRêN LINE
Bàn thao tác, bàn cho c?ng nhan làm vi?c...
T? ??NG D?NG C?
T? ??ng d?ng c?, thi?t b?, phan lo?i s?n ph?m...
GIA C?NG & CH? T?O
Gia c?ng, ch? t?o chi ti?t máy, linh ki?n...
0%
T? v?n mi?n phí
0%
Giao hàng mi?n phí
0%
B?o hành dài h?n
0%
Uy tín & ch?t l??ng

KHáCH HàNG C?A CHúNG T?I

TIN T?C N?I B?T