Gi? hàng

B?ng t?i t?

1. Gi?i thi?u b?ng t?i t? 


B?ng t?i t? (hay còn g?i là b?ng t?i chuy?n phoi máy d?p, b?ng t?i scrap) là h? th?ng chuy?n t?i có s? d?ng nam cham t? tính. L?c t? (c?m ?ng) ???c t?o ra b?i các nam cham v?nh c?u c?c m?nh t? qu?ng ??t hi?m (ferit ho?c neodymium NdFeB) hút b?t k? t?p ch?t s?t t? kh?ng mong mu?n nào. B?ng t?i t? ???c ?ng d?ng ph? bi?n trong các ngành c?ng nghi?p nh? khu?n ?úc, nh?a, hóa ch?t, s?n xu?t ? t?, xay d?ng, d??c ph?m, ch? bi?n th?c ph?m và khai khoáng,…

Xổ số Tây NinhB?ng t?i t? là m?t trong nh?ng cách ch?c ch?n nh?t ?? ki?m soát v? trí c?a các v?t li?u s?t (nh? ph? li?u kim lo?i t? gia c?ng, ??t d?p, mài, v.v.) trong quá trình chuy?n t?i ?? x? ly ti?p.


2. Th?ng s? k? thu?t

Xổ số Tây Ninh- Thi?t k?: th?ng ho?c góc

- Góc tiêu chu?n: 30°, 45°, 60°, 75° ho?c 90°

- Các lo?i ??ng c? có t?c ?? c? ??nh, t? cài ??t ho?c có th? ?i?u ch?nh liên t?c

- M?t ?? b?ng t?i làm b?ng thép kh?ng r? (nh? inox)

Xổ số Tây Ninh- Có chan t?ng ch?nh ?i?u ch?nh ?? cao

- Khung than b?ng thép s?n t?nh ?i?n

- H? th?ng nam cham phía d??i m?t b?ng


3. Các lo?i b?ng t?i t?

B?ng t?i t? th?ng

Phù h?p cho vi?c v?n chuy?n các v?t li?u kim lo?i r?t nh?, r?t s?c và ph?ng vì chúng th??ng ???c s?n xu?t b?i các máy ??t d?p trong ngành khu?n ?úc ho?c trong các nhà máy có gia c?ng c? khí. Các b? m?t b?ng t?i, khung than b?ng t?i và m? t? ?i?u khi?n ?a d?ng khi?n b?ng t?i th?ng là lo?i b?ng t?i ???c l?p ??t r?ng r?i nh?t.

B?ng t?i t? góc

Xổ số Tây NinhB?ng t?i có th? ?i ngang sau ?ó lên d?c nghiêng ho?c lên d?c nghiêng (ho?c th?ng ??ng) r?i ?i ngang và ?? ph? li?u kim lo?i vào thùng ch?a

Xổ số Tây NinhCác góc c? ??nh: 30°, 45°, 60°, 75° và 90° áp d?ng tùy tính ch?t s?n ph?m            .

B?ng t?i t? hình ch? Z

B?ng t?i ?i ngang sau ?ó lên d?c nghiêng (ho?c th?ng ??ng) r?i ti?p t?c ?i ngang và ?? ph? li?u kim lo?i vào thúng ch?a.


4. ?u ?i?m c?a b?ng t?i t?

???c trang b? nam cham v?nh c?u c?c k? bám dính cho kh? n?ng truy?n t?i t?i ?a

Xổ số Tây NinhThi?t k? than b?ng t?i và m?t b?ng ch?ng b?i b?n xam nh?p

Xổ số Tây NinhV?t li?u ch?ng g? sét, mài mòn

C?u trúc nh?m và thép s?n t?nh ?i?n c?c k? ?n ??nh và ch?ng cong vênh trong ?i?u ki?n m?i tr??ng kh?c nghi?t

Xổ số Tây Ninh??ng c? 3 pha m?nh m? cho ?? tin c?y cao

B? m?t b?ng bóng d? dàng v? sinh


5. Hình ?nh b?ng t?i t? C?ng ty Ph??ng Anh ?? l?p ??t cho Khách hàng


??c bi?t, C?ng ty CP c? ?i?n t? Ph??ng Anh chuyên thi?t k? và s?n xu?t b?ng t?i t? theo yêu c?u c?a Quy khách. ?? bi?t thêm th?ng tin vui lòng liên h?: 0913367855.