Gi? hàng

C?t laser khung thép nh? dày 6 mm theo thi?t k? c?a b?n.

C?t laser khung thép nh? dày 6 mm t?i Hà N?i

c?t laser khung thép nh? dày 6 mm

Trên ?ay là m?t hình ?nh khung thép nh? ???c s?n xu?t t?i nhà máy c?a chúng t?i t?i Ph? L?-Sóc S?n-Hà N?i. ???c s?n xu?t t?i nhà máy b?ng cách c?t laser và u?n CNC tr?c ti?p theo thi?t k? c?a chính khách hàng c?a chúng t?i. Hi?u nh?ng gì có th? ??t ???c v?i c?t laser và u?n CNC sau ?ó ?? l?i cho V và F Sheet Metal! Chúng t?i có nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c kim lo?i t?m t? vi?c s?n xu?t các khung góc ??n gi?n cho ??n ch? t?o ?i?n t? ph?c t?p. Nh?ng khung thép nh? này ???c c?t b?ng laser t? t?m dày 6 mm và ???c s? d?ng ?? h? tr? các b? s??i trong trung tam mua s?m.

V?y ti?p theo là gì ?

N?u b?n có nhu c?u v? khung thép nh?, vui lòng g?i cho chúng t?i và ??i ng? k? thu?t c?a chúng t?i s? s?n lòng giúp b?n.