Gi? hàng

C?t ?ng laser

C?ng ty C? ph?n c? ?i?n t? Ph??ng Anh có th? cung c?p các d?ch v? c?t ?ng laser chính xác, cho nhi?u ngành c?ng nghi?p. B?ng vi?c ??u t? máy c?t laser hi?n ??i c?a chúng t?i, chúng t?i cung c?p m?t gi?i pháp c?t c?nh tranh hi?u qu? và chi phí th?p cho t?t c? các yêu c?u c?t ?ng, h?p và ph?n r?ng c?a b?n.

Vi?c ??u t? liên t?c c?a chúng t?i cho phép chúng t?i ??m b?o th?i gian t?t nh?t có th? cho khách hàng c?ng nh? có th? chuy?n qua các l?i ích ti?t ki?m chi phí b?ng cách s? d?ng c?ng ngh? c?t laser và t? ??ng hóa m?i nh?t.

Cung c?p 4 h?p c?t laser chuyên d?ng, ?ng và máy c?t r?ng - ho?t ??ng su?t ngày ?êm - chúng t?i t? tin có th? ?áp ?ng yêu c?u s?n xu?t c?a b?n v?i kh? n?ng và n?ng l?c c?a chúng t?i.

So v?i các quy trình th?ng th??ng nh? c?a, khoan và phay, các tính n?ng c?i ti?n ???c tri?n khai trong giai ?o?n thi?t k?, c?t ?ng laser có th? giúp gi?m chi phí s?n xu?t và th?i gian s?n xu?t cho khách hàng c?a chúng t?i. 

Máy c?t laser ?ng và h?p c?a chúng t?i có th? x? ly các hình d?ng r?t ph?c t?p bao g?m c?t r?nh, mi?ng cá và các c?u hình ??c bi?t. Cung c?p m?t gi?i pháp nhanh chóng, chính xác và hi?u qu? so v?i m?t ph?n chi phí ch? t?o truy?n th?ng.

?i?u làm nên s? c?t laser ?ng ngoài các ph??ng pháp c?t khác là kh? n?ng nó d? dàng chuy?n ??i gi?a các quy trình l? l?n và c?t nguyên m?u m?t l?n. B?t k? quy m? c?a yêu c?u c?a b?n, chúng t?i cung c?p d?ch v? phù h?p v?i t?t c? khách hàng.

M?t s? biên d?ng hình h?c có th? ???c c?t laser

Máy c?t ?ng laser chuyên d?ng c?a chúng t?i, cho phép chúng t?i c?t h?u h?t m?i yêu c?u bao g?m; hình ch? nh?t, khe h?p, vu?ng, tròn, c?t r?nh, mi?ng cá và các hình ??c bi?t. 

c?t ?ng laser