Gi? hàng

Chúng t?i xu?t kh?u b?ng t?i PVC sang ??t n??c Malaysia

B?ng t?i PVC ???c s?n xu?t b?i C?ng ty c? ph?n c? ?i?n t? Ph??ng Anh. V?i ??i ng? k? s? giàu kinh nghi?m và tay ngh? cao, t?ng tr?i qua nhi?u l?n thi?t k? và s?n xu?t hàng nghìn b?ng t?i trên th? tr??ng Vi?t Nam.

Hi?n nay, c?ng ty chúng t?i có th? t? tin v?i s?n ph?m b?ng t?i c?a mình ?? có th? ?áp ?ng nh? c?u khách hàng trên th? gi?i.

B??c ??u, chúng t?i ?ang c?p hàng b?ng t?i cho m?t c?ng ty ngành may t?i ??t n??c Malaysia. C?ng ty t?i có c? k? s? chuyên nghi?p sang Malaysia ?? bàn giao máy, b?ng t?i và h??ng d?n k? thu?t bên khách hàng cách v?n hành và s? d?ng tr?c ti?p.

D??i ?ay là m?t s? hình ?nh k? s? c?a chúng t?i làm vi?c v?i k? thu?t t?i Malaysia:

xu?t kh?u b?ng t?i sang malaysia

bàn giao b?ng t?i pvc t?i malaysia

h??ng d?n v?n hành b?ng t?i t?i malaysia

c?ng nhan malaysia thao tác v?i b?ng t?i pam