Gi? hàng

H? th?ng qu?n ly kho ?i?n t? (Digital Picking System)

H? th?ng qu?n ly kho ?i?n t? là h? th?ng h? tr? nh?t hàng s? dung các m? ?un ánh sáng ch? d?n. H? th?ng này g?m các h? th?ng nh?t hàng, ??t hàng b?ng m? ?un ánh sáng ch? d?n (pick to light, put to light), h? th?ng th? th?ng minh Smart Card.

Pick-to-light và Put-to-light (hay còn g?i h? th?ng qu? ly kho b?ng th? ?i?n t?, h? th?ng m? ?un ánh sáng ch? d?n, h? th?ng nh?t hàng theo tín hi?u ánh sáng, h? th?ng qu?n ly kho ?i?n t? th?ng minh) là c?ng ngh? x? ly ??n ??t hàng ???c ch? d?n b?ng ánh sáng, giúp t?ng t?c và t?ng ?? chính xác khi nh?t hàng, x?p và phan lo?i hàng trong nhà kho, trung tam phan ph?i ho?c c? s? s?n xu?t.

H? th?ng Pick to Light bao g?m các h? th?ng ph? sau:

  • Giá ?? l?p ??t các th? digital 
  • Thi?t b? ??c m? v?ch ?? quét v?t ph?m c?n ch?n ho?c ??t vào giá ??
  • B? ?i?u khi?n (Có day ho?c kh?ng day) ?? ch?n các m? ?un ánh sáng.
  • B? ??nh tuy?n ho?c trung tam m?ng (router)

Xổ số Tây NinhMáy tính (PC) t? xa ???c cài ??t v?i ph?n m?m qu?n ly kho ho?c ph?n m?m qu?n ly doanh nghi?p ERP


L?i th? c?a h? th?ng qu?n ly kho ?i?n t? th?ng minhPick to Light/Put to light:

  • T?ng t?c quá trình x? ly ??n hàng
  • ?? chính xác cao, l?i x?y ra trong quá trình nh?t hàng gi?m xu?ng d??i 0,1%.
  • D? s? d?ng, m?t kh?ng ??n 0.5 gi? ?ào t?o ?? nhan viên th?ng th?o cách s? d?ng
  • T?ng c??ng các ch?c n?ng ki?m soát qu?n ly nh? ki?m soát d? li?u ch?n dòng, d? dàng nh?c nh? tình tr?ng thi?u nguyên li?u, v.v.