Gi? hàng

Phan lo?i tr?c bung và các th?ng s? k? thu?t

Tr?c bung h?i hay g?i ?? bung h?i ???c s? d?ng trong các máy móc  thi?t b? ngành bao bì, d?t may… nh?m l?p ??t ho?c tháo d? các cu?n nguyên v?t li?u m?t cách nhanh chóng, d? dàng và có ?? tin c?y cao,  t? ?ó nh?m t?ng n?ng su?t lao ??ng và nang cao ch?t l??ng s?n ph?m trong s?n xu?t.

C?u t?o tr?c bung h?i và g?i ?? bung h?i có th? chia làm 2 ph?n chính:

 • K?t c?u l?i thép d?n ??ng: T?o ??nh v? cho h? th?ng k?p, và kích th??c k?p
 • K?t c?u s?m cao su k? thu?t có ?? gi?n n? t?t khi ??a h?i khí nén vào th?ng qua các ty b?m h?i vào nh?m thay ??i kích th??c l?i s?m t?o l?c ??y ho?c nh? các má k?p nguyên li?u.

Nguyên ly ho?t ??ng:

Khi b?m h?i vào l?i tr?c, ph?n cao su ??y ra l?c k?p gi? s?n ph?m

Xổ số Tây NinhS?n ph?m tr?c bung h?i hay g?i ?? bung h?i ???c s?n xu?t theo c?ng ngh? ch? t?o v?i các day chuy?n máy móc thi?t b? tiên ti?n nh?t  ???c nh?p kh?u t? Nh?t B?n và ??c.

Ch?t l??ng thép s? d?ng ch? t?o tr?c bung h?i hay g?i ?? bung h?i ??u ???c ch? t?o t? các mác thép ch?t l??ng cao c?a Nh?t b?n , ?ài Loan, ??c .. ???c x? ly thêm quá trình nhi?t luy?n, oxit nh?m hóa, nit? hóa b? m?t nh?m nang cao ?? c?ng và ch?ng mài mòn.

L?i th? c?a sán ph?m do chúng t?i cung c?p:

 1. Nguyên li?u chính và máy móc c?ng ngh? c?a Nh?t B?n
 2. Nhà s?n xu?t tr?c ti?p nên giá thành r?t c?nh tranh
 3. S?n ph?m ???c ch? t?o v?i ?? chính xác cao
 4. Vi?c l?p ??t ??n gi?n
 5. ?? tin c?y cao, ?? b?n s? d?ng t?t
 6. Ch? t?o theo  ??c thù c?a khách hàng khi ???c yêu c?u

?ng d?ng máy móc s? d?ng tr?c bung trong c?ng nghi?p

M?t s? th?ng s? k? thu?t chính c?a tr?c bung:

Các ki?u tr?c bung th?ng d?ng:

 1. Tr?c bung h?i ki?u ch?t ?i?m -Strip type air truck
 2. Tr?c bung h?i kiêu r?nh then ng?n so le - Key type air chuck
 3. Tr?c bung h?i ki?u ??m cao su - Rubber type air chuck
 4. G?i tr?c bung h?i giá ?? hai ??u tr?c- FLO/FLW safety chuck ho?c d?ng STO/STW Safety chuck