Gi? hàng

Th? nào là xe ??y ch?ng t?nh ?i?n?

Xe ??y hàng ch?ng t?nh ?i?n là lo?i xe PCB hay còn g?i xe ??y hàng chuyên d?ng. Lo?i xe này th??ng ch?a các linh ki?n ?i?n t?.

Xe ??y linh ki?n ch?ng t?nh ?i?n

Xổ số Tây NinhLo?i xe này th??ng dùng ?? ch? thi?t b? ?i?n t?, các ngành c?ng nghi?p nh?, ch?u ???c trong m?i tr??ng axit và k?m kh?ng gay ??c h?i, có th? dùng trong ngành s?n xu?t PCB. 

??c ?i?m:

  • V?i thi?t k? v? cùng ??p m?t, có 12 khay ??ng linh ki?n ch?ng x?p. Khi kh?ng s? d?ng b?n có th? g?p g?n gàng.
  • Lo?i s?n ph?m này ch?a ???c nhi?u hàng, kh?ng gay mùi khó ch?u ??c h?i, ch?u mài mòn t?t, di chuy?n linh ho?t và có tính th?m m? cao.

Kích th??c c?a lo?i xe này th??ng ??t theo yêu c?u c?a khách hàng sao cho phù h?p nh?t.

C?ng d?ng:

  • Lo?i xe này ?? x?p hàng r?t nhanh, nh?, g?n gàng, ti?n l?i, d? dàng qu?n ly kho hàng m?t cách an toàn và hi?u qu?.
  • S? d?ng lo?i xe này s? di chuy?n nhanh h?n.

Xe ??y ch?ng t?nh ?i?n