Gi? hàng

Tr?c bung h?i gá cu?n nguyên li?u

Tr?c bung h?i hay còn g?i là Airshafts là m?t thi?t b? ???c s? d?ng ?? gá gi? các l?i cu?n trong quá trình x? ly nguyên v?t li?u. Airshafts c?ng ???c g?i là tr?c k?p l?i nguyên li?u (hay tr?c khí gi? cu?n, tr?c b?m h?i) ???c s? d?ng trong các quy trình s?n xu?t ?? l?p vào bên trong l?i mà các v?t li?u nh? gi?y, th? và màng nh?a ???c x? ly. 

Xổ số Tây Ninh1. Th?ng s? k? thu?t


2. Nguyên ly ho?t ??ng

M?t tr?c kh?ng khí ???c thi?t k? sao cho phù h?p v?i l?i, nó có th? d? dàng n? r?ng nh? h? th?ng b?m h?i b?ng khí nén, nh? ?ó ??t ???c s? g?n k?t nhanh chóng và ch?c ch?n, nó c?ng có th? d? dàng xì h?i ?? d? dàng rút tr?c sau khi cu?n day s?n ph?m hoàn t?t. Thi?t k? hi?u qu? c?a tr?c bung làm cho chúng tr? nên ly t??ng ?? g?n vào v? ? tr?c và cho phép cu?n ho?c tháo cu?n các cu?n v?t li?u v?i th?i gian t?i thi?u c?a thi?t b?. Tr?c khí ???c s? d?ng trên nhi?u máy chuy?n ??i. M?t ví d? v? m?t trong nh?ng máy này là máy r?ch ho?c máy xén cu?n ???c s? d?ng ?? c?t ho?c c?t các cu?n v?t li?u l?n thành các con l?n nh? h?n.

3. ?ng d?ng c?a tr?c bung

Tr?c bung h?i là m?t b? ph?n c?a máy ho?c tr?c làm ch?t l?i ho?c con l?n khi b?m ??y kh?ng khí. Tr?c khí có hai lo?i:

Xổ số Tây Ninh- Ch?a ?ng cao su b?m h?i bên trong còn ???c g?i là tr?c Lug.

Xổ số Tây Ninh- Tr?c có nhi?u túi khí bên ngoài còn ???c g?i là Tr?c h?i ?a ?ng.

Tr?c b?m h?i Lugs g?m các túi khí bên trong. Nó ???c s?n xu?t b?ng ?ng nh?m ho?c s?t làm ?ng ngoài, trong ?ó có khe hình ch? u mà các v?u ???c l?p th? c?ng. Túi khí có th? b?m ph?ng ???c ??t bên trong ?ng d??i v?u. Sau ?ó túi khí ???c k?t n?i b?ng van b?m khí. Khi b?m ??y kh?ng khí b?ng cách s? d?ng van khí, túi khí ph?ng lên và nh? ra kh?i than tr?c (?ng) và k?p ch?t l?i ??t tr?c bên trong.

Xổ số Tây NinhTr?c h?i ?a ?ng có các ?ng cao su có th? làm ph?ng ??t bên ngoài than tr?c và có hình d?ng ?ng tròn khi ???c b?m ??y kh?ng khí b?ng cách s? d?ng Brass Air Valve và Lugs, các ?ng cao su ???c b?m h?i s? ph?ng lên kh?i than và si?t ch?t l?i. Tr?c bung Air Shafts và Multi tube Shafts r?t quan tr?ng trong các ngành c?ng nghi?p s? d?ng l?i ho?c cu?n và ???c ?ng d?ng r?ng r?i trong ngành In, Bao bì và C?ng nghi?p D?t may.

4. ?u ?i?m

?u ?i?m c?a vi?c s? d?ng tr?c b?m h?i kh?ng khí là kh? n?ng bám l?i, kh?ng b? h? h?i, ??ng th?i d? ?i?u khi?n th?ng qua ??ng c? và phanh.

Xổ số Tây Ninh5. Nh??c ?i?m

Xổ số Tây Ninh- Chi phí cao

Xổ số Tây Ninh- Sau m?t th?i gian cao su b?m h?i b? d?o gay rò r? ph?i thay ho?c vá l?i

6. M?t s? hình ?nh l?p ??t tr?c bung c?a PAM cho khách hàng: