Gi? hàng

U?n các chi ti?t kim lo?i c?t laser

Các chi ti?t kim lo?i t?m bao g?m m?t lo?t các hình d?ng và kích c? khác nhau. T? t?m kim lo?i ph?ng ??n gi?n nh?t ??n ch? t?o hàn ph?c t?p. Chúng t?i cung c?p h? tr? cho nhu c?u c?a khách hàng trên ph?m vi v?i m?t lo?t các d?ch v? s?n xu?t kim lo?i t?m. Vi?c ki?m soát các quy trình s?n xu?t này trong nhà máy cho phép chúng t?i ?i?u ch?nh các d?ch v? phù h?p v?i các thi?t k? và kh?i l??ng s?n xu?t khác nhau.

D??i ?ay là m?t ví d? v? chúng t?i s?n xu?t m?t khung inox. Các chi ti?t có th? ?? ???c g?p u?n b?ng máy CNC. Chúng t?i ?? xem xét hình d?ng chi ti?t là d?ng ph?ng và quy?t ??nh r?ng c?t laser s? t?t h?n. V?i hình d?ng c?a nó và các tính n?ng trên máy c?t laser bao hình bên ngoài là ph??ng pháp t?t nh?t ?? s? d?ng.

M?t khi các chi ti?t ?? ???c c?t b?ng laser, kh?ng c?n ph?i g? các c?nh ba via vì v?t c?t r?t s?ch s?. Chúng t?i th??ng th?y r?ng khi c?t laser b?ng máy c?t laser Fiber c?a chúng t?i, c?nh c?a s?n ph?m có th? ch?p nh?n ???c mà kh?ng c?n thao tác hoàn thi?n c?nh n?a. Chúng t?i c?ng s? c?t bo tròn góc nh? ?? giúp gi?m c?nh s?c c?t vào tay trong các quy trình l?p ráp ti?p theo.

Chi ti?t inox c?t laser

Chi ti?t inox c?t laser

S?n ph?m inox sau khi u?n

S?n ph?m inox laser sau khi u?n