Gi? hàng

7-Bàn thao tác khung thép

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BTT.001
Giá liên h?

Xổ số Tây Ninh???c làm b?ng khung thép s?n t?nh ?i?n, m?t bàn ph? g? có dán l?p th?m ch?ng t?nh ?i?n, s? d?ng l?p ??t trong các day truy?n thao tác ??c ?i?m ? các nhà x??ng ch? t?o, l?p ráp, ?óng gói s?n ph?m.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Chi ti?t s?n ph?m

Kích th??c: 700mm x 1200mm x 1800mm

Xổ số Tây NinhKhung thép: 40mm x 40mm x 2.5mm

Xổ số Tây NinhM?t bàn g? 

chan t?ng ch?nh D50

Xổ số Tây NinhBàn thao tác khung thép c?a chúng t?i ???c s?n t?nh ?i?n nên có kh? n?ng ch?ng g? sét r?t cao, ít b? ?n mòn v?i các tác nhan bên ngoài. 

Xổ số Tây NinhCó r?t nhi?u lo?i khung thép ?? chúng ta có th? l?a ch?n cho phù h?p v?i nhu c?u ng??i s? d?ng. 

S?n ph?m ?? xem