Gi? hàng

B?ng t?i PVC khung thép s?n

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0001
Giá liên h?

B?ng t?i PVC khung thép s?n s? d?ng trong các ngành c?ng nghi?p th?c ph?m, ch? bi?n, linh ki?n ?i?n t?.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Th?ng s? k? thu?t

Xổ số Tây Ninh- Khung chan thép s?n chi?u cao c? ??nh t? 700-800mm

- M?t chi?u r?ng t? 600-800

- Chi?u dài t? 4500-6000mm

Xổ số Tây Ninh

M? t? s?n ph?m

Xổ số Tây Ninh- Chan và khung b?ng thép s?n ch?c ch?n

Xổ số Tây Ninh- M?t b?ng t?i PVC, PU

S?n ph?m ?? xem