Gi? hàng

B?ng t?i dò kim lo?i

Máy dò kim lo?i b?ng t?i th?ng minh k? thu?t s? AEC500C Series có th? ???c s? d?ng trong th?c ph?m, d??c ph?m, hóa ch?t, d?t may, may ?? ch?i, s?n ph?m v? sinh, ?i?n t?, c?ng nghi?p tài nguyên tái t?o, vv, áp d?ng ?? phát hi?n kim b? h?ng, day s?t, kim lo?i (nh? Plumbum; ??ng, Nh?m, Stannum; SUS, v.v.) tr?n l?n ho?c ?? l?i v?i các s?n ph?m, nguyên li?u th?.

S? d?ng b?ng t?i máy dò kim lo?i có th? giúp các t?p ?oàn t??ng ??i v??t qua ch?ng ch? HACCP, GMP, FDA, QS, ISO 9001.

Máy dò kim lo?i b?ng th?ng minh k? thu?t s? AEC500C Series

Máy dò kim lo?i th?ng minh k? thu?t s? AEC500C Series là th? h? máy dò kim lo?i th?ng minh m?i ???c áp d?ng c?ng ngh? th?ng minh k? thu?t s?, th?c hi?n ??y ?? k? thu?t s? và th?ng minh trong phát hi?n kim lo?i. V?i hi?u su?t tuy?t v?i và ho?t ??ng d? dàng ?? c?i thi?n hi?u qu? r?t nhi?u.

Tính n?ng c?a b?ng t?i dò kim lo?i:

 1. H? ?i?u hành áp d?ng thi?t k? th?ng minh và h??ng ??n con ng??i và có ch?c n?ng t? h?c m?t ?áy. Máy có th? thi?t l?p và l?u tr? các th?ng s? s?n ph?m m?t cách t? ??ng và chính xác khi các s?n ph?m ???c phát hi?n ?i qua máy dò kim lo?i theo quy trình ?? ??t, kh?ng c?n ?i?u ch?nh b?i con ng??i và d? v?n hành.
 2. Máy dò ???c ch? t?o b?ng v?t li?u và k? thu?t s?n xu?t ??c ?áo c?a COSO, s? h?u ?? nh?y cao, kh? n?ng ch?ng nhi?u, ho?t ??ng ?n ??nh và tu?i th? h?n 10 n?m.
 3. Có ch?c n?ng b? nh? cho 100 lo?i th?ng s? s?n ph?m; ngh?a là, máy dò kim lo?i có th? l?u tr? 100 lo?i th?ng s? s?n ph?m và m?t khi th?ng s? s?n ph?m ???c ??t, kh?ng c?n ?i?u ch?nh l?i.
 4. Máy dò kim lo?i có th? t? ??ng phát hi?n l?i khi kh?i ??ng và có ch?c n?ng nh?c nh?, có th? lo?i b? hi?u qu? phát hi?n kh?ng h?p l?.
 5. Toàn b? máy th?ng qua thi?t k? m?-?un và cài ??t, có l?i cho vi?c l?p ráp và tháo g?, có l?i th? b?o trì thu?n ti?n và chi phí th?p cho b?o trì.
 6. Tùy ch?nh có th? ???c cung c?p theo các s?n ph?m phát hi?n Kích c?, tr?ng l??ng và ??c ?i?m c?a mình ?? ??t ???c k?t qu? phát hi?n t?t nh?t.
 7. H? th?ng v?n chuy?n t? ??ng, h? th?ng lo?i b? và h? th?ng ?i?u khi?n có th? ???c tùy ch?nh theo các tính n?ng c?a day chuy?n s?n xu?t, có th? nang cao hi?u qu? s?n xu?t.
 8. Tùy ch?nh cho các nhu c?u ch?ng n??c, ch?ng b?i và ch?ng cháy n? có th? ???c cung c?p theo m?i tr??ng c?a day chuy?n s?n xu?t ?? b?o v? an toàn s? d?ng.

K?t c?u cho máy dò kim lo?i b?ng t?i:

DB: Chi?u r?ng c?a ??u dò

H1 chi?u cao t? b?ng t?i xu?ng m?t ??t

Chi?u cao c?a máy dò H2 H2 Chi?u cao c?a toàn b? máy

TB v??t qua chi?u r?ng Láng Chi?u dài c?a b?ng t?i

TH chi?u cao v??t qua W chi?u r?ng c?a toàn b? máy

b?ng th?ng s? b?ng t?i dò kim lo?i

Ghi chú:

 1. T?t c? các th?ng s? ?? nh?y ? trên là trên c? s? th? ki?m tra ???c phát hi?n trên b?ng chuy?n; trong khi ?? nh?y th?c t? s? b? ?nh h??ng b?i các tính n?ng c?a s?n ph?m và m?i tr??ng làm vi?c.
 2. Các th?ng s? k? thu?t trên là m?t s? m? hình th?ng th??ng, n?u b?n mu?n bi?t thêm các th?ng s? k? thu?t khác nhau, vui lòng tham kh?o y ki?n nhan viên c?a chúng t?i.
 3. S?n ph?m s? liên t?c nang c?p; vui lòng tham kh?o các th?ng s? k? thu?t m?i nh?t c?a chúng t?i ?? bi?t các thay ??i v? th?ng s?.