Gi? hàng

Giá ?? Bulong

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Giá ?? bulong nhi?u t?ng v?i k?t c?u hàn li?n kh?i ch?c ch?n:

- Kích th??c giá ??ng s?n xu?t theo yêu c?u.

- Màu s?n t?nh ?i?n là màu ghi sáng, ho?c theo yêu c?u.

- Cung c?p các khay nh?a ??ng bulong, linh ki?n kích th??c tiêu chu?n

- Giao hàng t?n n?i.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

=> B?n ?ang g?p khó kh?n trong vi?c phan lo?i bulong cho b? ph?n l?p ghép hay l?p ráp

=> B?n ?ang g?p r?c r?i vì bulong kh?ng ???c s?p x?p theo ch?ng lo?i

Giá ?? bulong là gi?i pháp t?i ?u cho b?n, nh?m ki?m soát bulong d? dàng h?n bao gi? h?t

- Kích th??c giá ?? bulong ???c s?n xu?t theo yêu c?u c?a t?ng khách hàng, chúng t?i mi?n phí t? v?n, thi?u k? cho b?n

- V?t li?u thép s?n t?nh ?i?n, l?p ??t bánh xe ??y theo yêu c?u giúp v?n chuy?n d? dàng khi mu?n ??i v? trí giá ?? hàng, c?ng nhan s? d?ng linh ??ng.

Xổ số Tây Ninh- Ngoài ra chúng t?i cung c?p t?t c? các khay nh?a ??ng linh ki?n siêu b?n, kh? n?ng ch?u va ??p t?t theo kích th??c tiêu chu?n

Liên h? v?i chúng t?i: C?ng ty c? ph?n c? ?i?n t? Ph??ng Anh

T?ng kho mi?n b?c:  Minh Phú, Sóc S?n, Hà N?i.

?i?n tho?i: 024 3877 4862

Hotline: 0888 222 519


S?n ph?m ?? xem