Gi? hàng

Xe l??i 5 t?ng L1600mm*W600mm*H1600mm

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

M?c ?ích s? d?ng: xe thích h?p ? các h? th?ng kho ch?a hàng cao t?ng có l?i ?i h?p và thi?t b? s?p d? hàng hóa t? ??ng b?ng tay. 

H? th?ng kho ch?a hàng s? c?c k? linh ho?t

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Xe l??i 5 t?ng L1600mm*W600mm*H1600mm là s?n ph?m thi?t k? theo yêu c?u c?a c?ng ty Canon. Các k? có k?t c?u b?ng thép v?i khoang ch?a hàng ???c thi?t k? r?t ?a d?ng trong vi?c ch?a nhi?u lo?i hàng hóa, d? dàng l?p ??t và hi?u ch?nh các sàn ??ng . Vi?c thi?t k? v?i bánh xe di chuy?n dùng ng??i s? d?ng d? dàng b? trí layout m?t b?ng theo yêu c?u s? d?ng.

Th?ng s? k? thu?t c?a xe l??i 5 t?ng L1600mm*W600mm*H1600mm

Kích th??c: L1600mm*W600mm*H1600mm.

G?m: 4 sàn dán th?m ESD

?? dày: 2.0mm

L?ng và 2 bên s??n b?t màng PVC m?t cáo ESD 10^6 ??n 10^9

Chi?u cao dán: H1500mm.

Thi?t k? thêm bánh xe: g?m 2 bánh xe t?nh có phanh và 2 ??ng có phan. Lo?i bánh xe c?c PU xám phi 100mm.

T?ng cu?i cùng ???c g?n thêm qu? ??ng ti?p mát. Nh?ng t?ng còn l?i ??u có sò t?nh ?i?n.


S?n ph?m ?? xem