Gi? hàng

Giá ?? khu?n v?i chan ph?

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: PA-02-3-4
Giá liên h?

Kích th??cXổ số Tây Ninh:L3060*W600*H2000mm

Kích th??c ng?n kéo: L900mm*D600mm

Chan tr? chínhXổ số Tây Ninh: 90*50*2.0mm, tam ??t l? 75mm

Ng?n kéo: Xổ số Tây Ninhb? m?t s? d?ng thép t?m dày 2.0mm, có g? tr??c sau 15mm tránh tr??t khu?n. Khung t?ng c?ng thép h?p ho?c thép t?o hình dày 3.0mm

Ray tr??t Xổ số Tây Ninh: Ray ngoài b?ng thép t?m dày 4.25mm d?p biên d?ng, ray trong dày 3.5mm d?p biên d?ng

C? c?u bi  : Dùng bi ch?u t?i

Ch?u t?i: 2-3 t?n/ sàn

Pal?ng: thi?t k? tùy lo?i khu?n

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Hình ?nh th?c t?

kho b?o qu?n khu?n v?i giá ?? khu?n

Xổ số Tây Ninh

Video


S?n ph?m ?? xem