Gi? hàng

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh?

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh? là m?t s?n ph?m ???c ch? tác t? các nguyên li?u c?ng cáp, ch?u ???c t?i tr?ng cao, giúp s?n ph?m có tu?i th? lau b?n nh?t .

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh? c?a chúng t?i lu?n là sn? ph?m tin dùng cho các th? c? khí, th? s?a ch?a tin dùng và ???c ?? mang l?i hi?u qu? cao trong c?ng vi?c.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng tin s?n ph?m

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh?

  • ???c Thi?t k? và ki?u dáng ??p.
  • 3 ng?n d? dàng s?p x?p d?ng c?.
  • D? dàng tháo l?p, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n.
  • 4 bánh, nên ch?u ???c t?i tr?ng cao.
  • kích th??c s?n ph?m: 

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh?

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh? v?i thi?t k? ??n gi?n, ???c ph? m?t l?p s?n r?t m?n b?n màu có kh? n?ng ch?ng ?n mòn kh?ng b? g? sét giúp tu?i th? s?n ph?m ???c lau bên h?n.

Chúng t?i chuyên s?n xu?t, gia c?ng và cung c?p các xe ??ng ?? ngh?, các s?n ph?n t? locker, xe ??y, t? ??ng linh ki?n,.... H?y liên h? v?i chúng t?i ?? có giá t?t nh?t.

Th?ng s? k? thu?t

-T? ??ng d?ng c? 3 ng?n 

Xổ số Tây Ninh- T?i tr?ng: 150kg

Xổ số Tây Ninh- Can n?ng: 37Kg

Xổ số Tây Ninh- Kích th??c b?ng: 800x30x600(mm)

-Kích th??c: 800x435x1400 (mm)

Xổ số Tây NinhChúng t?i chuyên thi?t k? gia c?ng theo yêu c?u c?a khách hàng

S?n ph?m ?? xem