Gi? hàng

T? ?? ngh? 7 ng?n

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhT? nh?ng nhu c?u th?c t? trong quá trình s?n xu?t. PAM ?? nghiên c?u và ??a ra thi?t k? t? ?? ngh? 7 ng?n phù h?p nh?t v?i mong mu?n c?a ng??i s? d?ng:

- ?ng d?ng cho vi?c l?u tr? d?ng c?, v?t t?, thành ph?m, bán thành ph?m trong h? th?ng kho c?a nhà máy s?n xu?t.

- Thích h?p cho vi?c b?o qu?n c?ng d?ng, v?t t? b?o trì s?a ch?a : Cle, m? lêt, tovit, kìm, ??ng h? ?i?n...

- Ngoài ra, phù h?p cho vi?c l?u gi?, b?o qu?n, phan lo?i  hàng hóa trong các ho?t ??ng mua bán, th??ng m?i.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng s? k? thu?t:

- Kích th??c: H930xW650xD570mm

- G?m 07 ng?n: 02x140mm và 05x90mm

- K?t c?u v? t? làm b?ng t?n t?m dày 1.0mm, có gia c?ng t?ng c?ng, s?n t?nh ?i?n, ??m b?o ?? b?n ??p.

- Ng?n t? ch?u t?i tr?ng l?n ??n 80 kg/ ng?n, kéo tr??t nh? nhàng nh? k?t c?u vòng bi tr??t

- Ng?n t? có c? c?u h?m an toàn lo?i b? tr??ng h?p tr?i khay ra ngoài.

- H? th?ng khóa liên ??ng v?i 01 ? khóa cho t?t c? các ng?n.

- Ng?n t? ???c chia thành các ? v?i ?? r?ng ng?n ???c l?a ch?n tùy y theo ng??i s? d?ng.

Xổ số Tây Ninh

M? t? s?n ph?m:

Xổ số Tây Ninh- Kích th??c các ng?n t? khác nhau do ?ó có th? l?a ch?n m?i ng?n t? cho vi?c l?u gi? m?t s? lo?i s?n ph?m phù h?p


Thay ??i kích th??c các ng?n d? dàng tùy vào m?c ?ích s? d?ng

Xổ số Tây NinhCó r?nh cài nh?n tên ?? phan lo?i s?n ph?m

Xổ số Tây NinhKhay có k?t c?u bi tr??t nên di chuy?n kéo ra ??y vào r?t nh? nhàng

Xổ số Tây NinhV?i m?c giá ? t?m trung, hàng s?n t?n kho, s?n sàng ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng.

S?n ph?m ?? xem