Gi? hàng

T? ??ng ?? ngh? - T? ?? ngh?

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? ??ng ?? ngh? - T? ?? ngh? 

 • N?i s?n Xu?t: Vi?t Nam.
 • Kích th??c: L1020xW500xH1830mm (Tùy ch?nh theo yêu c?u).
 • S? ng?n: 6 ng?n (Tùy ch?nh theo yêu c?u).
 • Ch?t li?u: Thép cán ngu?i phun t?nh ?i?n.
 • Màu s?c: Xám (Tùy ch?nh theo yêu c?u).

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Xổ số Tây NinhT? ??ng ?? ngh? là s?n ph?m chuyên dùng trong vi?c ??ng ?? khi gia c?ng c? khí, hay các lo?i d?ng c? c?m tay khác nh? c? lê, m? l?t, kìm k?p các lo?i, ??u kh?u tay v?n.

Th?ng tin s?n ph?m

 • ???c s?n t?nh ?i?n b?ng lo?i v?t li?u ch?ng tr?y x??cvà hóa ch?t ?n mòn.
 • Thi?t k?  t? có khóa ??m b?o vi?c c?t gi? d?ng c? sau khi s? d?ng.
 • T? ???c thi?t k? v?i 6 ng?n kéo nh? g?n và 1 ng?n trên cùng r?ng r?i có th? c?t gi? t?t c? nh?ng d?ng c? vi?c phan lo?i và s? d?ng ch?a bh là d? dàng c?.
 • H? th?ng thanh d?n tr??t ???c ch? t?o ?? kh?ng ??m b?o h? h?ng khi s? d?ng v?i t?n su?t kéo ra vào nhi?u l?n.
 • S?n ph?m ???c thi?t k? và s?n xu?t t?i nhà máy c?a chúng t?i.
 • Ti?t ki?m th?i gian cho vi?c tìm ki?m và gi?m s? m?t mát d?ng c?.


T? ?? ngh? Pam


S?n ph?m ?? xem