Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? 5 ng?n

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? ??ng d?ng c? 5 ng?n v?i thi?t k? ??p, m? k?m. 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng tin s?n ph?m

Kích th??c t?: 660x460x810mm.

Xổ số Tây NinhKích th??c 2 ng?n l?n: 510x410x140mm.

Kích th??c 3 ng?n nh?: 510x410x60mm.

Xổ số Tây NinhC?ng d?ng: ch?a ??ng các d?ng c? ?? ngh?, d? dàng s?p x?p d?ng c?, t? có th? di chuy?n do có l?p bánh xe.

T? có 1 ng?n m? và các ng?n còn l?i có khóa, t?o ?? b?o m?t t?t.

Xổ số Tây NinhChúng t?i chuyên thi?t k? và gia c?ng theo nhu c?u c?a khách hàng.

S?n ph?m ?? xem