Gi? hàng

Xe ??y d?ng c? 3 ng?n

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Xe ??y d?ng c? 3 ng?n

  • N?i s?n Xu?t: Vi?t Nam.
  • Kích th??c: Tùy ch?nh theo yêu c?u
  • S? ng?n: Tùy ch?nh theo yêu c?u
  • Ch?t li?u: thép.
  • Màu s?c: Nhi?u màu.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

??c ?i?m xe ??y d?ng c? 3 ng?n

Xổ số Tây NinhXe ??ng c? 3 ng?n ???c thi?t k? b?ng các modun d? tháo l?p.

 Xe ??y d?ng c? 3 ng?n ???c s?n b?ng s?n t?nh ?i?n, ?? b?n s?n cao, kh?ng b? bong tróc trong quá trình s? d?ng, n??c s?n ??p.

Thi?t k? 3 ng?n v?ng ch?c, giúp ?? chi ti?t, d?ng c? n?ng t?i 15 kg trên m?i ng?n.

Xổ số Tây NinhXe ??y d?ng c? 3 ng?n ???c thi?t k? có 4 bánh xe giúp di chuy?n d? dàng, có 2 bánh khóa giúp e ??ng yên khi kh?ng di chuy?n.

Tay n?m thi?t k? ch?u l?c t?t giúp kéo xe dy chuy?n khi có ch?a ?? n?ng.

XE ??y ??ng d?ng c? 3 ng?n

Xổ số Tây Ninh

Th?ng s? xe ??y d?ng c? 3 ng?n.

Kích th??c: RxDxC : 382mm x 738mm x766mm
Tr?ng l??ng: 17 kg
T?i tr?ng m?i ng?n cao nh?t 15kg
Ng?n ??ng : Có 3 khay ??ng.

S?n ph?m ?? xem