Gi? hàng

T? locker nhi?u ng?n

t? locker nhi?u ng?n có khóa

Chúng t?i chuyên cung c?p các lo?i t? locker nhi?u ng?n ph?c v? nhu c?u ?? ?? dùng cá nhan cho c?ng nhan viên trong các nhà máy, c?ng ty s?n xu?t. Chúng t?i s?n xu?t các lo?i t? t? 6 ng?n - 24 ng?n tùy vào yêu cau c?a khách hàng.