Gi? hàng

T? v?n phòng ??ng h? s?

T? s?t v?n phòng ??ng tài li?u

Chúng t?i chuyên cung c?p các lo?i t? v?n phòng ??ng tài li?u ph?c v? nhu c?u ?? l?u tr? c?t gi? tài li?u cho c?ng nhan viên trong các nhà máy, c?ng ty s?n xu?t. Chúng t?i s?n xu?t các lo?i t? t? 2 cánh - 8 cánh tùy vào yêu cau c?a khách hàng.