Gi? hàng

Gi?i thi?u c?ng ty

C?NG TY C? PH?N C? ?I?N T? PH??NG ANH

1. Tên c?ng ty:
* Tên ti?ng vi?t: C?ng ty c? ph?n c? ?i?n t? Ph??ng Anh
* Tên giao d?ch ti?ng anh: Phuong Anh Mechatronics JSC
* Tên vi?t t?t: PAM
2. ??a ch? tr? s? chính:
- S? 92, Ng? 640, Nguy?n V?n C?, Gia Th?y, Long Biên, Hà N?i.
- S? ?i?n tho?i: 024.3877.4862
- S? Fax: 024.3877.9144
- E-mail: kinhdoanh1@pam.com.vn
- Website: pam.com.vn
- Gi?y phép kinh doanh s?: 0103008282 do phòng DKKD - S? k? ho?ch và ??u t?
thành ph? Hà N?i c?p ngày 01/07/2005
V?i nhi?u n?m h? tr? ho?t ??ng t?i các nhà máy c?ng nghi?p, ??c bi?t là các doanh nghi?p FDI, chúng t?i hi?n có th? m?nh trong các l?nh v?c sau:

I. Gia c?ng ch? t?o các thi?t b? c? khí ph? tr?:
1. Các lo?i b?ng t?i, b?ng chuy?n trong nhà máy.
2. Ch? t?o trang thi?t b? b? tr? cho day chuy?n s?n xu?t chính: bàn thao tác, day
chuy?n l?p ráp, giá ?? linh ki?n chi ti?t, xe ??y...
3. Giá k?: giá k? h?ng n?ng, giá k? trung t?i, giá k? h?ng nh?, giá k? kho...
4. Ch? t?o máy chuyên dùng theo yêu c?u khách hàng.
5. Ch? t?o chi ti?t c? khí chính xác, gá jig...


II. Xay l?p c?ng trình c?ng nghi?p
1. H? th?ng ?i?n c?ng nghi?p: Thang máng cáp, t? ?i?n...
2. H? th?ng ???ng ?ng khí nén.
3. H? th?ng ?i?u hòa th?ng gió nhà x??ng.
4. H? th?ng vác ng?n phan khu v?c s?n xu?t.
5. C?i t?o day chuy?n s?n xu?t.