Gi? hàng

Bàn thao tác ABS

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0004
Giá liên h?

Bàn thao tác kh?p ABS m?t g?,nh?a bakelit ???c l?p ??t linh ho?t, th?m m? ??p

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Bàn thao tác ABS c?a chúng t?i chuyên dùng cho c?ng nhan thao tác cho các nhà máy xí nghi?p mang l?i s? thu?n ti?n khi làm vi?c ??t n?ng su?t cao. V?i thi?t k? ??n gi?n nh?ng tinh t?t, Bàn thao tác ?ng ABS d? dàng di chuy?n trong khu v?c làm vi?c nhà máy mà kh?ng gay ?nh h??ng t?i s?n ph?m. Bàn thao tác ABS còn ???c thi?t k? theo yêu c?u c?a khách hàng ?? ??m b?o an toàn khi s? d?ng và t?ng n?ng su?t làm ??ng v?i tùy m?c ?ích s? d?ng khách nha, ?? b?n cao và d? dàng cho c?ng nhan làm vi?c.

Th?ng tin k? thu?t

  • Khung c?a bàn thao tác ABS là ?ng nh?a ABS
  • M?t bàn: Nh?a Bakelit ho?c m?t g?,....
  • B? m?t ???c dán caosu ch?ng t?nh ?i?n
  • 4 bánh xe 
  • Kh?p n?i HJ ch?c ch?n

S?n ph?m ?? xem