Gi? hàng

Bàn thao tác day chuy?n

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0006
Giá liên h?

?i kèm v?i h? th?ng b?ng t?i th??ng là h? th?ng bàn làm vi?c theo day chuy?n - thu?n l?i cho vi?c thao tác c?a c?ng nhan.

Bàn thao tác day chuy?n ???c ?ng d?ng nhi?u trong các ngành c?ng nghi?p th?c ph?m, l?p ráp linh ki?n,... và nhi?u l?nh v?c s?n xu?t khác. Tùy vào t?ng ngành ngh? và s?n ph?m thì chúng t?i chúng t?i t? v?n và thi?t k? m?t dòng s?n ph?m phù h?p.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng s? k? thu?t

S?n ph?m ???c thi?t k? theo ph? thu?c yêu c?u c?a khách hàng và m? hình c?a nh?ng s?n ph?m ?ó.

Xổ số Tây Ninh

M? t? s?n ph?m

S?n ph?m ?? xem