Gi? hàng

7-Bàn thao tác khung thép

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BTT.001
Giá liên h?

???c làm b?ng khung thép s?n t?nh ?i?n, m?t bàn ph? g? có dán l?p th?m ch?ng t?nh ?i?n, s? d?ng l?p ??t trong các day truy?n thao tác ??c ?i?m ? các nhà x??ng ch? t?o, l?p ráp, ?óng gói s?n ph?m.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Chi ti?t s?n ph?m

Xổ số Tây NinhKích th??c: 700mm x 1200mm x 1800mm

Xổ số Tây NinhKhung thép: 40mm x 40mm x 2.5mm

Xổ số Tây NinhM?t bàn g? 

Xổ số Tây Ninhchan t?ng ch?nh D50

Bàn thao tác khung thép c?a chúng t?i ???c s?n t?nh ?i?n nên có kh? n?ng ch?ng g? sét r?t cao, ít b? ?n mòn v?i các tác nhan bên ngoài. 

Có r?t nhi?u lo?i khung thép ?? chúng ta có th? l?a ch?n cho phù h?p v?i nhu c?u ng??i s? d?ng. 

S?n ph?m ?? xem