Gi? hàng

B?ng t?i PVC khung thép s?n

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: BT0001
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhB?ng t?i PVC khung thép s?n s? d?ng trong các ngành c?ng nghi?p th?c ph?m, ch? bi?n, linh ki?n ?i?n t?.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Xổ số Tây NinhTh?ng s? k? thu?t

- Khung chan thép s?n chi?u cao c? ??nh t? 700-800mm

- M?t chi?u r?ng t? 600-800

- Chi?u dài t? 4500-6000mm

M? t? s?n ph?m

- Chan và khung b?ng thép s?n ch?c ch?n

Xổ số Tây Ninh- M?t b?ng t?i PVC, PU

S?n ph?m ?? xem