Gi? hàng

Giá ?? khu?n v?i chan ph?

Th??ng hi?u: PAM
|
Lo?i: Khác
|
M? SP: PA-02-3-4
Giá liên h?

Kích th??c:L3060*W600*H2000mm

Kích th??c ng?n kéo: L900mm*D600mm

Chan tr? chính: 90*50*2.0mm, tam ??t l? 75mm

Ng?n kéo: b? m?t s? d?ng thép t?m dày 2.0mm, có g? tr??c sau 15mm tránh tr??t khu?n. Khung t?ng c?ng thép h?p ho?c thép t?o hình dày 3.0mm

Ray tr??t Xổ số Tây Ninh: Ray ngoài b?ng thép t?m dày 4.25mm d?p biên d?ng, ray trong dày 3.5mm d?p biên d?ng

C? c?u bi  : Dùng bi ch?u t?i

Ch?u t?i: Xổ số Tây Ninh2-3 t?n/ sàn

Pal?ngXổ số Tây Ninh: thi?t k? tùy lo?i khu?n

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Hình ?nh th?c t?

kho b?o qu?n khu?n v?i giá ?? khu?n

Video


S?n ph?m ?? xem