Gi? hàng

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh?

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh? là m?t s?n ph?m ???c ch? tác t? các nguyên li?u c?ng cáp, ch?u ???c t?i tr?ng cao, giúp s?n ph?m có tu?i th? lau b?n nh?t .

Xổ số Tây NinhGiá ??ng d?ng c? ?? ngh? c?a chúng t?i lu?n là sn? ph?m tin dùng cho các th? c? khí, th? s?a ch?a tin dùng và ???c ?? mang l?i hi?u qu? cao trong c?ng vi?c.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng tin s?n ph?m

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh?

  • ???c Thi?t k? và ki?u dáng ??p.
  • 3 ng?n d? dàng s?p x?p d?ng c?.
  • D? dàng tháo l?p, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n.
  • 4 bánh, nên ch?u ???c t?i tr?ng cao.
  • kích th??c s?n ph?m: 

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh?

Giá ??ng d?ng c? ?? ngh? v?i thi?t k? ??n gi?n, ???c ph? m?t l?p s?n r?t m?n b?n màu có kh? n?ng ch?ng ?n mòn kh?ng b? g? sét giúp tu?i th? s?n ph?m ???c lau bên h?n.

Chúng t?i chuyên s?n xu?t, gia c?ng và cung c?p các xe ??ng ?? ngh?, các s?n ph?n t? locker, xe ??y, t? ??ng linh ki?n,.... H?y liên h? v?i chúng t?i ?? có giá t?t nh?t.

Th?ng s? k? thu?t

-T? ??ng d?ng c? 3 ng?n 

- T?i tr?ng: 150kg

- Can n?ng: 37Kg

Xổ số Tây Ninh- Kích th??c b?ng: 800x30x600(mm)

-Kích th??c: 800x435x1400 (mm)

Chúng t?i chuyên thi?t k? gia c?ng theo yêu c?u c?a khách hàng

S?n ph?m ?? xem