Gi? hàng

T? ?? ngh? 6 ng?n

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? ?? ngh? 6 ng?n 

  • N?i s?n Xu?t: Vi?t Nam.
  • Kích th??c: 550x500x1080mm (Tùy ch?nh theo yêu c?u).
  • Tr?ng l??ng: 57/63 kg
  • S? ng?n: 6 ng?n g?m 5 ng?n kéo và 1 t? bên (Tùy ch?nh theo yêu c?u)
  • Ch?t li?u: Thép phun t?nh ?i?n
  • Màu s?c: Nhi?u màu

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

T? ?? ngh? 6 ng?n

Xổ số Tây Ninh??i v?i các x??ng c? khí, các c?a hàng s?a ch?a th??ng trang b? r?t nhi?u d?ng c? ?? ngh? nh? c? lê m? l?t, kìm k?p các lo?i, kh?u trang tay v?n hay ??u kh?u dùng cho súng, các lo?i tu?c n? vít và ??u tu?c n? vít, b? búa ??c ??t ?a n?ng, tay v?n kh?u các lo?i,...

Các v?t li?u c? khí có m?t ??c tính th??ng có thi?t k? nh?, r?t d? b? th?t l?c. ?? ph?c v? t?t cho c?ng vi?c, thì t? ?? ngh? 6 ng?n c?a chúng t?i là m?t s?n ph?m ph?c v? t?t cho c?ng vi?c ?ó giúp c?t gi? d?ng c? m?t cách khoa h?c và g?n gàng h?n.

T? ?? ngh? 6 ng?n

Xổ số Tây NinhNgoài ra, t? ??ng ?? ngh? s?a ch?a còn trang b? thêm khóa chìa giúp c?t gi? nh?ng d?ng c? ?? ngh? quan tr?ng kh?i b? m?t mát. T? ??ng ?? ngh? 6 ng?n trang b? bánh xe và tay kéo giúp di chuy?n ??n n?i làm vi?c d? dàng. Ng?n t? có kích th??c l?n cho b?n ??ng ???c nhi?u d?ng c? h?n. 

Xổ số Tây NinhT? ??ng ?? ngh? ???c thi?t k? v? cùng ch?c ch?n, ch?u l?c t?t nên r?t b?n b?. 

S?n ph?m ?? xem