Gi? hàng

T? ??ng ?? ngh? 7 ng?n

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? ??ng d?ng c? 7 ng?n ???c thi?t k? ??p 2 ng?n l?n bên d??i và 5 ng?n nh? bên trên.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

Th?ng tin s?n ph?m

Kích th??c t?: 660x460x970mm.

Kích th??c 2 ng?n l?n: 510x410x140mm.

Kích th??c 5 ng?n nh?: 510x410x60mm.

C?ng d?ng: ch?a ??ng các d?ng c? ?? ngh?, d? dàng s?p x?p d?ng c?, t? có th? di chuy?n do có l?p bánh xe.

Xổ số Tây NinhT? có 1 ng?n m? và các ng?n còn l?i khóa, t?o ?? b?o m?t t?t.


S?n ph?m ?? xem