Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? 2 h?p

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhT? ??ng d?ng c? 2 h?p có thi?t k? ??p, d? dàng tháo l?p, 2 h?p, các ng?n cùng có khóa và có 1 ng?n m?.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

T? ??ng d?ng c? 2 h?p

Xổ số Tây NinhThi?t k? ki?u dáng ??p 2 h?p.

Xổ số Tây NinhS?n t?nh ?i?n giúp s?n ph?m b?n, ??p,.. ít ch?y x??c khi kh?ng may b? va ch?m.

Xổ số Tây NinhThi?t k? bánh xe có th? di chuy?n nhi?u n?i m?t cách d? dàng.

Kích th??c T? ??ng d?ng c? 2 h?p

H?p d??i: Kích th??c l?n 512mm x 225mm x 60mm, g?m 2 ng?n kéo s? d?ng ?? nh?ng ?? v?t có kích c? l?n, n?ng.

H?p trên: 1 ng?n kéo to 512x225x60mm, 2 ng?n kéo 515x225x30mm, 3 ng?n kéo nh? 152x225x30mm.


S?n ph?m ?? xem