Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? 5 ng?n

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

Xổ số Tây NinhT? ??ng d?ng c? 5 ng?n v?i thi?t k? ??p, m? k?m. 

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng tin s?n ph?m

Xổ số Tây NinhKích th??c t?: 660x460x810mm.

Xổ số Tây NinhKích th??c 2 ng?n l?n: 510x410x140mm.

Xổ số Tây NinhKích th??c 3 ng?n nh?: 510x410x60mm.

Xổ số Tây NinhC?ng d?ng: ch?a ??ng các d?ng c? ?? ngh?, d? dàng s?p x?p d?ng c?, t? có th? di chuy?n do có l?p bánh xe.

T? có 1 ng?n m? và các ng?n còn l?i có khóa, t?o ?? b?o m?t t?t.

Chúng t?i chuyên thi?t k? và gia c?ng theo nhu c?u c?a khách hàng.

S?n ph?m ?? xem