Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? - ?? ngh?

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? ??ng d?ng c? - ?? ngh?

  • N?i s?n Xu?t: Vi?t Nam.
  • Kích th??c: Tùy ch?nh theo yêu c?u
  • S? ng?n: 6 ng?n (Tùy ch?nh theo yêu c?u)
  • Ch?t li?u: Thép phun t?nh ?i?n
  • Màu s?c: Nhi?u màu

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng
Xổ số Tây Ninh

T? ??ng d?ng c? - ?? ngh? có nhi?u ng?n. 

N?u b?n ?ang th?y x??ng c?a b?n r?t b?a b?n, các thi?t b?, ?? ngh? ?ang ???c c?t gi? kh?ng ng?n n?p và kh?ng theo m?t quy c? nào c?. Nh? v?y, b?n c?n ph?i có nh?ng t? ??ng d?ng c? - ?? ngh? nó s? giúp x??ng c?a b?n s?ch s? g?n gàng và ng?n n?p h?n.

Xổ số Tây NinhT? ??ng ?? d?ng c? có chi ti?t c?ng cáp ???c s?n t?nh ?i?n ???c thi?t k? tách r?i v?i nh?ng kích th??c trong t?ng ng?n t? khác nhau ?? l?u tr? m?i khoan, b? ? c?m và d?ng c?.

 Kích th??c : 550x500x1280mm.

Chúng t?i chuyên thi?t k? và gia c?ng theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? ??ng này là s? l?a ch?n hoàn h?o.

T? ??ng d?ng c? - ?? ngh?S?n ph?m ?? xem