Gi? hàng

T? ??ng d?ng c? ?? ngh? 7 ng?n

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? ??ng d?ng c? ?? ngh? 7 ng?n v?i thi?t k? ??p và ki?u dáng m?i giúp b?n d? dàng s?p s?p và tìm ki?m chúng.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Chi ti?t s?n ph?m

T? ??ng d?ng c? ?? ngh? 7 ng?n có

  • S?n ph?m có ng?n kéo m?t ng?n m? và các ng?n khác có khóa giúp b?o qu?n và tránh m?t mát.
  • T? ???c thi?t k? 4 bánh xe có th? d? dàng di chuy?n t? n?i này sang n?i khác.
  • S?n ph?m ???c s?n t?nh ?i?n giúp ch?ng chày x??c, ?m m?c.

Th?ng s? k? thu?t

Kích th??c chung: 800 x 480 x 955mm.

Kích th??c giá treo: 800 x 500mm.

Kích th??c 5 ng?n kéo: 575 x 410 x 105mm.

kích th??c 1 ng?n h?ng: 470 x 105 x 780 mm.

Chúng t?i thi?t k? và gia c?ng theo yêu c?u c?a khách hàng. 


S?n ph?m ?? xem