Gi? hàng

T? d?ng d?ng c? ?? ngh? 3 ng?n kéo, 1 ng?n t? 2 cánh

Th??ng hi?u: Khác
|
Lo?i: Khác
|
Giá liên h?

T? d?ng c? ?? ngh? 3 ng?n kéo, 1 ng?n t? 2 cánh có thi?t k? ??p.

Hotline h? tr?: 0913 367 855
|
S? l??ng

Th?ng tin s?n ph?m

  • Thi?t k? g?m: 3 ng?n kéo, 1 ng?n t? có 2 cánh
  • ???c làm b?ng ch?t li?u b?n ??p và ???c s?n t?nh ?i?n ch?ng ?n mòn và ?m m?c.
  • C?ng d?ng: Dùng ?? ?? ngh?, d?ng c? r?t ti?n d?ng khi s?p x?p d?ng c? r?t d? dàng và ng?n n?p ti?t ki?m di?n tích và th?i gian tìm ??.
  • D? dàng tháo l?p, thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n.
  • D? dàng di chuy?n t? ch? này snag ch? khác mà kh?ng c?n t?n s?c.
  • Là s?n ph?m h?u ích cho các x??ng, gara s?a ch?a.

chi ti?t t? d?ng c? 3 kéo 1 ng?n 2 cánh

 


Kích th??c: 550x500x1080mm.

 


S?n ph?m ?? xem